سه شنبه 24 بهمن 1396

شب اضداد

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

 

بعدِ  تو  دشت ِ شقایق را هجوم ِ  باد برد

 چون خزان، سرو و صنوبر را،  تب ِ بیداد برد

 

تا پلاک و چفیه ات   جا ماند ،  پوتینت نماند

کوله و پوتین و راهت را  سفیر ِ باد برد

 

پشت ِ خطِ خاکریز ِ حلقه ی ایثار و عشق

تیر باری ، حرف حق  را ، از لب ِفریاد برد

 

قاب ِ عکست روی میخی مات و مبهوت و خموش

دید دنیا را، که ارزش را، چه زود از یاد برد

 

 

لا ی لای ِ  مادرت در خواب ِ شیرین لحظه   ماند

 کوهسار  ِ صبر دل را ، تیشه ی  فرهاد برد

 

فرصت پرواز را،  از  حلقه ی رنگین کمان

زرق و برق ِ    دانه   های  رنگی   ِ صیاد برد

 

آفتاب ِ  همزبانی ، لهجه ی امید داشت

صبح ِیکرنگ  صداقت  را، شب ِ اضداد برد

 

هان مبادا زیر ِ تل ِ  خاک ، روزی بشنوی

پرچم بیداری ات را خواب ِ  استبداد برد

 

اکرم بهرامچی