دوشنبه 25 اردیبهشت 1396

رای ملت بی گمان دکتر حسن روحانی است

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

رای ملت بی گمان  بر مسند روحانی است
دولت تدبیر را ملت هماره بانی است

دولت تدبیر را باید حمایت  در مسیر
ابرهای تیره گویای  شبی   بارانی است

آستین بالا بزن  همت گزین ای هم وطن
رای  هامان  انسجام  دولت   روحانی  است

این وطن آزاد مردان را به خود پرورده است
مسلک آزادگی  را وقت عطر  افشانی است

دولت تدبیر و امید است  فریاد نوید
رای مردم  افتخار   پرچم ایرانی است

اکرم بهرامچی