سه شنبه 29 فروردین 1396

در مسیری سنگلاخ

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    


آسمان ِ واژگون را ، ماه میخواهم چکار؟

با زبان لال گونم   ، چاه میخواهم چکار؟


لنگ لنگان عمر طی شد در مسیری سنگلاخ

پای چون لنگ است،اسب و راه میخواهم چکار؟


شیر را هم مور خواهد خورد  روزی عاقبت

اینچنین است روزگاران ، جاه میخواهم چکار؟


تاج را بر سر نهادن سر نهادن روی تاج

کیش و ماتی اینچنین را ، شاه می خواهم چکار؟


خنده ها  اندوهگین تر چون گلو را می دَرَد

گریه ی خشکیده ی جانکاه میخواهم چکار؟


چون مترسک وار میرقصم به دست بادها

 از کویر ِ دشت ِ  سینه ، آه میخواهم چکار ؟


اکرم بهرامچی