تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - سرزمین کاوه ها
سه شنبه 21 دی 1395

سرزمین کاوه ها

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

 

 

ناله ها پیچیده ، ضجه ، آه ،  وقت رفتنت

 

در مسیری در هم و  جانکاه   وقت رفتنت

 

 

نقش چشمان پلنگی مانده در تصویرها

 

در نگاه  ِ بی بدیل ماه   ، وقت رفتنت

 

 

سرزمین کاوه ها همواره شاهد بوده است

 

 حزن این تکرار را  ناگاه  وقت رفتنت

 

 

مسند  تاریخ می ماند ، قضاوت میکنند

 

نسل های روشن و آگاه  ، وقت   رفتنت

 

اکرم بهرامچی