جمعه 23 مهر 1395

جرعه ای عشق

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    


جرعه ای عشق


 
تا نماز است تجلی گه ِ  ما.... بسم الله
تا حسین است علمدار خدا...... بسم الله
 
آیه ی عشق بخوان پرچم ِ قرآن بر دوش
صدر ِ  هر آیه  چو باران  ِعطا ،  بسم الله
 
نینوایی شدن  و مسلک زهرا سرخ است
بیت زهراست هوای  شهدا   ،  بسم الله
 
مثل عباس  که یکدست جواهر شده است
ذات یکدست بیاور  به صلا ، بسم الله
 
تشنه لب ، سلسله  در سلسله مکتب این است
قطره ای باش  وَ بی رنگ و ریا ، بسم الله
 
ساقی کوثر میخانه  شبی گفت به عرش
جرعه ای عشق ،  تجلی گه ِ  ما ،   بسم الله
 
 
اکرم بهرامچی