دوشنبه 19 مهر 1395

عاشورا

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

در آتش و شط ِ خون ، شناور بودند
هفتاد و دو خورشید ِ  دلاور بودند

در محضر سرخ ِ عشق ، بی غسل و کفن
معنای حضور ِ  سبز ِ باور بودند

اکرم بهرامچی