تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - حضوری شناور
دوشنبه 20 اردیبهشت 1395

حضوری شناور

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    


محراب بود و علی بود،

تصویر ِ میخانه ی دل
عطر ِحضوری شناور،


سر زد به کاشانه ی دل


 


آنقدر آبی که گویی ،


امواج را شانه میزد
عرفان ِ ژرف ِ نگاهش


دریای فرزانه ی دل


 


چشمش به عرش ِ نجیب ِ


آیات ِ شمس الضحی بود
اَمَن یجیب ِ لبانش ،


با شور ِ مستانه ی دل


 


در دست، اَبر ِ سخاوت ،


شورِ بهار ِ طراوت 

زیرِ ِقدم های سبزش،


روئید ، افسانه ی دل 


میرفت با هر تَغَزل ،


می ماند در هر قصیده 


ترکیب می شد شب قدر،


شعر غریبانه ی دل 


تاریخ در سرنوشتی،


تقدیر را سایه می زد 

محراب بود و شهادت ،


تصویرِ میخانه ی   دلاکرم بهرامچی