سه شنبه 27 بهمن 1394

به دنبال خدا

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

نمیدانم چرا آدمها

از روز ازل بتخانه ساختند

 معبد ساختند

 کلیسا و مسجد ساختند
 
اما خدا را ندیدند

 نیافتند .......حسش نکردند

 دویدند به دنبال  خدایی  که

همیشه  نظاره گرشان بود................

اکرم بهرامچی