تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - مهربانی
دوشنبه 19 بهمن 1394

مهربانی

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

[
مهربانی شرط انسان بودن است
هرکسی در   شأن ِ  این معیار نیست

قلب روشن شکل یک آئینه است
مسلک آئینه در زنگار نیست

فرصت لبخند کوتاهست و کم
مهربانی فرصتش  بسیار نیست

اکرم بهرامچی