جمعه 6 آذر 1394

طنز اختلاس(تضمین)

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

اختلاس از اسکناس آید پدید ای دوستان
اینکه جرم راه رفتن نیست ، ره هموار نیست

تا که جایی مال بسیاری بدون ِ صاحب است
گویدت صبح آی ، قاضی نیمه شب بیدار نیست

در جواب ِ چند و چون اسکناس و اختلاس
گفت: ای بیهوده‌گو، حرف ِ کم و بسیار نیست

در میان ِ خواب هم هی اختلاس از اسکناس
وقت تنگ است و برای این کسی بیکار نیست


در گذشته هر بدی از هر کسی مذموم بود
لیک بد کردن کنون جایز و  هرگز عار نیست

اختلاس ِ آن زمان را معصیت خواندیم و بعد
اختلاس ، امروزه .....کار مردم بدکار   نیست


                            بهرامچی