شنبه 4 مهر 1394

طواف پرنده ها

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

پرنده  بسوی آشیانه پرواز کرد
 می فهمید
 که صیاد
سینه اش را نشانه گرفته
 اما
آشیانه بود و شوق پیوستن
آسمان بود و بالهایی بیقرار.............
و طوافی وسیع .......
 چنان پرواز کرد که گویی
آغوشش را
 جهانی پر نخواهد کرد
تیر رها شد
پرنده  رها شد
رها .............
 بدون مکث...........
زمین نمی فهمد
چرا
پرنده ها
  آسمان را طواف می کنند
...............

اکرم بهرامچی