دوشنبه 16 شهریور 1394

در محراب غزل می بافند

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

 

تو هستی و گلدسته های مسجد

تنفسی باران خورده...........

صدایی  وضو گرفته............

دستی صبور  برای چیدن نور ......

وباز

در محراب غزل می بافند

فرشته هایی که بر شانه ات نشسته اند

شبیه گنجشک های خانه ی

مادر بزرگ  دست نیافتنی اند ..........

  تو هستی  وطرح ِ بهشتی ملموس  ...........

تو هستی

 و پایی  که    ماورا  را قدم میزند

  حالا خدا را نفس بکش

هرچند وسوسه ی گندم

  همیشگیست...............................

 

اکرم بهرامچی