تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - بدون شک سیاسی بود
یکشنبه 8 شهریور 1394

بدون شک سیاسی بود

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

شاعر سکوتش هم بدون شک سیاسی بود
این  حضرت آدم بدون شک سیاسی بود
 
او هم برای غار لایق بود ومی دانست
این قصه هم کم کم بدون شک سیاسی بود
 
یک سیب می چرخید و حوایش به هم   می ریخت
مشکل که شد درهم   بدون شک سیاسی بود
 
شاعر کتابش را برای نان ِ  شب می برد
نانی چنین  مبهم بدون شک سیاسی بود
 
لب تشنه  و درمانده قدری آب می نوشید
نوشابه ی زمزم   بدون شک سیاسی بود
 
حرف از دلار و ارز بود و قحطی ِ کاغذ
دینار و درهم هم بدون شک سیاسی بود
 
شاعر به جرم ِ سیب  مثل  بید می لرزید
چون  سیب چیدن  هم بدون شک سیاسی بود
 
ول شد میان کوچه ها   کل ِ  غزل هایش
این ماجرا از  دم  بدون شک سیاسی بود
 
تا پخش شد  در صفحه ی اخبار گفتندش
این کار ِ جام ِ جم بدون شک سیاسی بود
 
پایان گرفت و ترک ِ شعر و شاعری آموخت
پایان ِ این آدم بدون ِ شک سیاسی بود
 
اکرم بهرامچی