پنجشنبه 29 مرداد 1394

بی عدالتی

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

بی عدالتی

 بهانه نمی خواهد

 وقتی که

 تمام ترازوها

شکسته اند....................