چهارشنبه 27 خرداد 1394

دیوانه

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

دیوانه                

دیوانه دنیای من و ماهاست بی تردید

دیوانه تر ........ آن عاقلی که ........ نکته را فهمید

 

هستی ِ ما   دیوانگی  های من و ماهاست

باید به حال   ِ هستی  و دیوانگی   خندید

 

وقتی برای  فکر کردن،  عمر    کوتاهست

باید گلی از شاخه ی کوتاه ِ دنیا  چید

 

من فکر می کردم  که عقل کل  هر روزم

اما نفهمیدم که از  ترس است یا امید

 

در  درس های فلسفه ،  دنیا  نمی گنجد

با من بخوان این بیت را بی شک و بی تردید

 

اکرم بهرامچی