یکشنبه 27 اردیبهشت 1394

برای خوب بودن

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

برای خوب بودن سعی بی اندازه لازم نیست
 و انجام اموری بی نهایت تازه لازم نیست

 برای خوب بودن همدلی در دوستی کافیست
برای خانه ی دل اینهمه دروازه لازم نیست

اکرم بهرامچی