تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - شمیم ِ آیه ها.......
جمعه 25 اردیبهشت 1394

شمیم ِ آیه ها.......

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

فرشته گفت اَقرا  بِسم ِ  رَبِِکَ الَذی خَلَق
بخوان به نام ِ  آفریدگار، سوره ی عَلَق


بخوان به نام او که آفرید ،خون بسته را
و آفرید، آسمان و خاک را،  به یک وَرَق


فرشته گفت از خدای آیه های روشنی
و رنگ های شرجی ِ  طلوع  ِ تازه ی فَلَق


و جلوه ی ستارگان آسمان و کهکشان
و هرچه می دمد میان ِ  بیکرانه ی شَفَق


فرشته گفت اَقرا بِسم ِ رَبِکَ الذی خَلَق
چو می دمد شمیم آیه های سوره ی عَلَق


بخوان میان ِ ِ غار ِکوه ِنور ،این طلیعه را
که اوست خالق ِ اَحَد، و ربی اِنٌهُ لحََق


که  آفرید عشق را ...........برای نقش زندگی
و آفرید هرچه هست و نیست را خدای حق


فرشته گفت از شکوه ِ عرش  تا عروج تو
نوشته شد شکوه ِ آیه های حق، وَرق وَرق


و آبشار  ِ آیه ها چو ریخت بر زبان ِ  تو
چکید   از  تبارِ  تو بهارها ، طَبَق طَبَق


تویی طلایه دار ِ کشتی ِ  زمین و آسمان
تو خاتم ِ پیام آوران ِ  آیه های  حَق


فرشته می سرود از خدای واحِد و اَحَد
و  می سرود   اَقراَ  بِسم ِ ِ ربِک الذی خََلق

اکرم بهرامچی