یکشنبه 20 اردیبهشت 1394

مقصد

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

مهم نیست
راه انسانها
از همان 
دهانه ی غارها 
از هم جدا شد
اگر مقصد
انسانیت  باشد
  بی گمان
  روزی
به هم
خواهند رسید


اکرم بهرامچی