پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394

!!!!!!!!!!!!!

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

چه حوصله ای دارد!!!!!!

 خداوندی که

 دنیای بی حوصله را

 آفرید

اکرم بهرامچی