چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394

آرامش

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

نگرانت که می شوم

 به یاد می آورم

خدایی که تو را آفریده است

 بسیار مهربان تر
 
و قوی تر از من است

 آنگاه

 آرام می شوم

اکرم بهرامچی