چهارشنبه 5 فروردین 1394

کمی حرف

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

باران میبارد ....
در هستی ِ خاك نفوذ میكند
ذرات را میشكافد
زندگی میبخشد
چشمه وار می رود تا دریا شود
و دریا در حسرت ِ باران شدن تبخیر میشود
بالا و بالا تر می رود
 تا عرش ِ هر آنچه كه هست ........ 
و حالا دریا .....
 باران
 و ...من...........
هستی حرف میزند
 و من گوش میكنم
لمس میكنم آفرینش را 
بی شك فرصت كوتاهی
 برای قدم زدن دارم 
باید در فضای هستی دوید
 باید بودن را فهمید
 حتی كوتاه ِ كوتاه

اکرم بهرامچی