شنبه 1 فروردین 1394

بخشندگی

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

در فراز و در نشیب ِ لحظه های زندگی
بذر ِ جاویدان ببخشد در جهان بخشندگی

گر شدی شیر ِ توانگر ناتوان را یار باش
در مسیر ِ زندگی مردانه در ایثار باش

سفره ی بخشش پُر از لطف و كَرَم های خداست
زخم ها و درد ما را   مَرهم ِ بخشش  دَواست

گر ببخشایی ، خدا هم صد  هزاران می دهد
صد ببخشی رحمتش را بی شماران  می دهد

عمر ما كوتاه و وقت ِ خوب بودن هم كم است
فرصت ِ این آزمون ها مختصر در عالم است


اکرم بهرامچی