شنبه 23 اسفند 1393

قانون ِ قفس

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

رونق ندهد به باغ   یک دسته  کلاغ
خورشید نمی شوند ......  انبوه ِ چراغ
 

تا سهم ِ قناری است    قانون ِ قفس
صحراست پُر  از  صحنه ی طنازی  ِ  زاغ

اکرم بهرامچی