تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - سَفر
سه شنبه 19 اسفند 1393

سَفر

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

سفرت به خیر پروانه  ،  از این دیار بگذر
ز حصار ِ بسته ی  پیله ی روزگار بگذر

چو زمین و آسمان یخ زده در هوای حسرت
تو به شوق ِ  آفتاب   از دل ِ شام ِ تار بگذر

منم و دو بال ِ خسته و عروسکی شکسته
تو هم از شب زده ی خسته ز انتظار بگذر

و به سنگ چون رسیدی و سکوت ِ کوهساران
به حضور ِ  زخمه ای بر نفس ِ سه تار بگذر

و به اوج چون رسیدی  به  زمین ِ تیره بنگر
بسپار زیر و بم  را و از این   شیار    بگذر


که نه ارتفاع   معنای بلندی  است هرگز
نه مغاک  معنی پست   و   از آشکار بگذر

به بهار رهسپاری و جوانه های روشن
به دو بال ِ رقص ،  چون فلسفه ی    بهار بگذر

اکرم بهرامچی