تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - بال های مرغان.........
یکشنبه 10 اسفند 1393

بال های مرغان.........

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

پنجره ها همیشه باز نیستند 

به سمت آفتاب

به سمت رنگ های  خوشبختی

به سمت بهانه های کوچک آرامش.................
اما
مرغانی که بالهایشان
در طوفان شکسته شده  است میدانند
پنجره  ها  گاه
در دست طوفان های نا به هنگام
باز خواهند ماند
 به بازی گرفته خواهند شد
تا
درهم شکسته شوند

نمیدانم چرا گاهی
بال های مرغان
شبیه  پنجره هاست  .....................

اکرم بهرامچی