جمعه 3 بهمن 1393

دریا

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

 

در خلقت ِ  باران  زد،  طرحی  هدف ِ دریا

تا  چشمه  ردیفی شد ، در سَمت و صف ِ دریا

 

می شوید و می بخشد  امواج  ِ خروشانش

ژرفای مطهر  را ،  حتی به   کف    ِ   دریا

 

آلوده نخواهد شد دریا به بزاق ِ  سگ

از روز ِ  ازل  پاکی،  شد در هدف ِ  دریا

 

آغوش خداوند است  هر قطره که تقدیرش

می خواست  گهر باشد ، لای   صدف  ِ دریا

 

اکرم بهرامچی